Phần mềm quản lý hợp tác quốc tế

Quản lý tổ chức

Đây là bước đầu tiên bạn phải nhập trước để quản lý các đoàn vào và đoàn ra. Tất cả các tổ chức vào và ra đều được quản lý tại chức năng này!

Chi tiết »

Quản lý đoàn vào

Tất cả các đoàn vào được quản lý ở đây. Bạn phải nhập thông tin đoàn vào và danh sách thành viên đầy đủ để số liệu thống kê chính xác

Chi tiết »

Quản lý đoàn ra

Tất cả đoàn ra được quản lý ở đây. Bạn phải nhập thông tin đoàn ra và danh sách thành viên đầy đủ để số liệu thống kê chính xác!

Chi tiết »

Quản lý người nước ngoài

Danh sách người nước ngoài được tổng hợp từ các đoàn vào. Căn cứ vào Quốc gia, tổ chức, Thời gian làm việc với ĐHTN!

Chi tiết »

Quản lý CB, GV, SV Tại NN

Danh sách Cán bộ, Giáo viên, Sinh viên ĐHTN tại nước ngoài được tổng hợp từ các đoàn ra. Căn cứ vào Quốc gia, tổ chức, Thời gian làm việc Tại nước ngoài!

Chi tiết »

Văn bản ký kết hợp tác

Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ văn bản đã ký kết với các tổ chức liên kết

Chi tiết »

Hội thảo quốc tế

Quản lý hội thảo quốc tế, Hội nghị, tập huấn, seminars!

Chi tiết »

Chương trình liên kết

Quản lý các cơ sở đào tạo tại Việt nam và Các tổ chức nước ngoài liên kết đào tạo với nhau.

Chi tiết »

Chương trình tiên tiến

Quản lý các chương trình đào tạo với giáo trình là nhập khẩu giáo trình gốc hay cùng xây dựng giáo trình.

Chi tiết »

Chương trình hợp tác

Quản lý các chương trình hợp tác và các hình thức hợp tác với các đối tác nước ngoài!

Chi tiết »

Dự án hợp tác

Quản lý danh sách dự án tài trợ từ các đối tác quốc tế

Chi tiết »

Báo cáo tài chính

Báo cáo công tác thu chi hợp tác quốc tế!

Chi tiết »